Provozní řád

P R O V O Z N Í    Ř Á D   Š K O L N Í   J Í D E L N Y

Školní stravování se řídí zákonem 343/2007 Sb.,vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, nařízením ES č.852/2004 o hygieně potravin a vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Jídelna je v provozu od 11 hod. do 14 hod.

Výdej jídel :     od  11,00    do  11,40     - pro cizí strávníky
              od  11,40    do  14,00     - pro žáky , studenty a zaměstnance škol
 • Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka přes šatnu, kde odloží  své věci. 
 • Vstup do jídelny pouze s platným čipem.
 • Jídlo je zásadně konzumováno u stolu, z jídelny se nevynáší. 
 • Žáci  si v šatně nenechávají peněženky, mobilní telefony a jiné cennosti.

Přihlašování ke stravování -  provádí strávník ve školní jídelně odevzdáním přihlášky.                           Přípravná třída a první ročníky  odevzdáním přihlášky a zakoupením  stravovacího čipu 
(130.- Kč ) alespoň jeden den předem.

Odhlašování obědů  - se provádí v pondělí do 8 hodin , úterý – pátek vždy den předem, přes internetové přihlášení, terminál v jídelně, telefonicky ( 315 761 165 , 723 413 251), nebo písemně v knize odhlášených obědů  ve školní jídelně , po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle odevzdané závazné přihlášky na začátku školního  roku.
V první den nemoci může být oběd žáka odebrán do přinesených nádob (výdej 11,00 -11,30 hod.), ostatní dny pouze v případě, že nemoc není infekční, není nařízena karanténa, rodiče nečerpají paragraf, nepobírají rodičovský příspěvek. V případě zájmu odebírat obědy pro žáky, když rodič čerpá paragraf, nebo pobírá rodičovský příspěvek musí uhradit plnou cenu  oběda 60,- Kč.
Dospělí v době nemoci a dovolené mohou oběd odebrat  pouze s doplacením příspěvku  z  FKSP.  

Stravné  -  výdej obědů je na čipy, které obdrží strávníci za poplatek 130,- Kč v kanceláři školní jídelny, tyto čipy platí po celou dobu školní docházky. Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit nový v kanceláři školní jídelny. 

Platba stravného 
Platbu stravného je možno provádět prostřednictvím inkasa z účtu, převodem na účet školní jídelny, nebo hotově v pokladně školní jídelny.
Platba inkasem z účtu:    
zaří - červen – vyúčtování dle skutečné konzumace
Platba inkasem je prováděna  vždy mezi 10 až 15tým dnem  následujícího měsíce. 
Platba převodem, nebo v hotovosti vždy poslední týden v měsíci na další měsíc nejdéle  do 3. dne v daném měsíci.

Úřední - pokladní hodiny školní jídelny
Pondělí    7,00 – 14,00 hod 
Středa     7,00 – 14,00 hod

Výše stravného                        Finanční normativ                 FN + Režie
  3  -   6 let                 24,- Kč       24,- Kč
  7  -  10 let                 26,- Kč       26,- Kč
 11  -  14 let                 28,- Kč       28,- Kč
 15  -  18 let        30,- Kč       30,- Kč
cizí strávníci                 30,- Kč       60,- Kč

Vlastní organizace provozu
 • Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky školní jídelny, dozorující osoby, vedoucí kuchařky.
 • Kázeňské přestupky jsou řešeny ve spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ.
 • Technické nebo hygienické závady hlásí strávník ředitelce školní jídelny.
 • Za čistotu jídelních stolů a mimořádný úklid během výdejní doby odpovídá paní Radka Havlišová pracovnice školní jídelny.
 • Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci ředitelce školní jídelny.
 • Jídelní lístek je sestavován v souladu se zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.
 • Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do jídelny, uveřejněn na web. stránkách jídelny .
S  PROVOZNÍM ŘÁDEM  školní jídelny jsou seznamováni všichni strávníci při zahájení nového školního roku, dostávají jej do tříd, je vyvěšen v prostorách školní jídelny.

Veškeré náměty, dotazy a připomínky hlaste ředitelce školní jídelny.

Nepovolaným osobám je vstup do budovy jídelny z bezpečnostních, provozních a hygienických důvodů zakázán.

Telefon:      315 761 165, 723 413 251, 602 684 919
E-mail:       jidelnavelvary@tiscali.cz
web:          www.velvary-jidelna.cz

                                                                  Radka Vosmíková
Velvary  1. září 2015                                                           ředitelka ŠJ