Provozní řád

P R O V O Z N Í    Ř Á D   Š K O L N Í   J Í D E L N YŠkolní stravování se řídí zákonem 343/2007 Sb.,vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování,  nařízením  

ES č.852/2004 o hygieně potravin a vyhláškou č. 602/2006 Sb.  o hygienických požadavcích na stravovací služby.


Jídelna je v provozu od 10,30  hod. do 14 hod.


Výdej jídel :     od  10,30   do  11,10     - pro cizí strávníky

                        od  11,15    do  13,45     - pro žáky , studenty a zaměstnance škol                                               

 Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka přes šatnu, kde odloží  své věci. 

Vstup do jídelny pouze s platným čipem.

Vstup do budovy jídelny  a šatna jsou monitorovány bezpečnostními kamerami. 

Jídlo je zásadně konzumováno u stolu, z jídelny se nevynáší. 

 Žáci  si v šatně nenechávají peněženky, mobilní telefony a jiné cennosti.

 Přihlašování ke stravování -  provádí strávník ve školní jídelně odevzdáním přihlášky.                                               

                              Přípravná třída a první ročníky  odevzdáním přihlášky a zakoupením  stravovacího čipu 

(130.- Kč ) alespoň jeden den předem.


 Odhlašování obědů  - se provádí v pondělí do 8 hodin , úterý – pátek vždy den předem, přes internetové přihlášení, terminál 

v jídelně, telefonicky ( 315 761 165 , 723 413 251),  nebo písemně v knize odhlášených obědů  ve školní jídelně , po uplynutí

 této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle odevzdané závazné  přihlášky na začátku školního roku..

V první den nemoci může být oběd žáka  odebrán do přinesených nádob (výdej 11,00 -11,30 hod.), ostatní dny pouze v případě, 

že nemoc není infekční, není nařízena karanténa, rodiče nečerpají paragraf, nepobírají rodičovský příspěvek. V případě zájmu 

odebírat obědy pro  žáky, když rodič čerpá paragraf nebo pobírá rodičovský příspěvek musí uhradit plnou cenu oběda 68,- Kč.

Dospělí v době nemoci a dovolené mohou oběd odebrat  pouze s doplacením příspěvku z  FKSP.  

 Stravné  -  výdej obědů je na čipy, které obdrží strávníci za poplatek 130,- Kč v kanceláři školní jídelny,  tyto čipy platí po celou dobu školní docházky.Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit nový v kanceláři školní jídelny. 


Platba stravného 

Platbu stravného je možno provádět prostřednictvím inkasa z účtu, převodem na účet školní jídelny nebo hotově v pokladně školní jídelny .

Platba inkasem z účtu:  zaří - červen – vyúčtování dle skutečné konzumace

Platba inkasem je prováděna  vždy mezi 10 až 15tým dnem  následujícího měsíce. 

Platba převodem nebo v hotovosti vždy poslední týden v měsíci na další měsíc nejdéle 

 do 3. dne v daném měsíci.


Úřední - pokladní hodiny školní jídelny


Pondělí    7,00 – 14,00 hod 

Středa     7,00 – 14,00 hod


Výše stravného                        Finanční normativ            FN + Režie

  3  -   6 let                                      25,- Kč       25,- Kč

  7  -  10 let                                     28,- Kč       28,- Kč

 11 -  14 let                                     30,- Kč       30,- Kč

 15 -  18 let                         32,- Kč       32,- Kč

 cizí strávníci                                 32,- Kč       68,- Kč


Vlastní organizace provozu

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky školní jídelny, dozorující osoby, vedoucí kuchařky.

Kázeňské přestupky jsou řešeny ve spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník 

ředitelce školní jídelny. Za čistotu jídelních stolů a mimořádný úklid během výdejní doby odpovídá pracovnice školní jídelny.

Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci ředitelce školní jídelny. Jídelní lístek je sestavován v souladu se zásadami 

zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do jídelny, uveřejněn na web. stránkách jídelny .


S  PROVOZNÍM ŘÁDEM  školní jídelny jsou seznamováni všichni strávníci při zahájení nového školního roku, dostávají jej do tříd,

je vyvěšen v prostorách školní jídelny.

Veškeré náměty, dotazy a připomínky hlaste ředitelce školní jídelny.


Nepovolaným osobám je vstup do budovy jídelny z bezpečnostních, provozních a hygienických důvodů zakázán.


Telefon:      315 761 165, 723 413 251, 602 684 919

E-mail:  jidelnavelvary@tiscali.cz

www.velvary-jidelna.cz

                                          Radka Vosmíková

Velvary  31.8.2020                                 ředitelka ŠJ