Provozní řád

P R O V O Z N Í    Ř Á D   Š K O L N Í   J Í D E L N Y

Školní stravování se řídí zákonem 343/2007 Sb.,vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, nařízením ES č.852/2004 o hygieně potravin a vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby. 

Jídelna je v provozu od 11 hod. do 14 hod.


Výdej jídel : od 11,00 do 11,40 - pro cizí strávníky
                   od 11,40 do 13,45 - pro žáky , studenty a zaměstnance škol

Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka přes šatnu, kde odloží své věci. Vstup do jídelny pouze s platným čipem.
Vstup do budovy jídelny a šatna jsou monitorovány bezpečnostními kamerami.
Jídlo je zásadně konzumováno u stolu, z jídelny se nevynáší.

Žáci si v šatně nenechávají peněženky, mobilní telefony a jiné cennosti.


Přihlašování ke stravování - provádí strávník ve školní jídelně odevzdáním přihlášky. Přípravná třída a první ročníky odevzdáním přihlášky a zakoupením stravovacího čipu (130.- Kč ) alespoň jeden den předem.


Odhlašování obědů - se provádí v pondělí do 8 hodin , úterý – pátek vždy den předem, přes internetové přihlášení, terminál v jídelně, telefonicky ( 315 761 165 , 723 413 251), nebo písemně v knize odhlášených obědů ve školní jídelně , po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle odevzdané závazné přihlášky na začátku školního
roku..

V první den nemoci může být oběd žáka odebrán do přinesených nádob (výdej 11,00 -11,30 hod.), ostatní dny pouze v případě, že nemoc není infekční, není nařízena karanténa, rodiče nečerpají paragraf, nepobírají rodičovský příspěvek. V případě zájmu odebírat obědy pro žáky, když rodič čerpá paragraf nebo pobírá rodičovský příspěvek musí uhradit plnou cenu oběda 66,- Kč.

Dospělí v době nemoci a dovolené mohou oběd odebrat pouze s doplacením příspěvku z FKSP.

Stravné - výdej obědů je na čipy, které obdrží strávníci za poplatek 130,- Kč v kanceláři školní jídelny, tyto čipy platí po celou dobu školní docházky.
Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit nový v kanceláři školní jídelny.


Platba stravného

Platbu stravného je možno provádět prostřednictvím inkasa z účtu, převodem na účet školní jídelny, nebo hotově v pokladně školní jídelny .

Platba inkasem z účtu:
zaří - červen – vyúčtování dle skutečné konzumace
  • Platba inkasem je prováděna vždy mezi 10 až 15tým dnem následujícího měsíce. 
  • Platba převodem nebo v hotovosti vždy poslední týden v měsíci na další měsíc nejdéle do 3. dne v daném měsíci. 
Úřední - pokladní hodiny školní jídelny

Pondělí 7,00 – 14,00 hod
Středa 7,00 – 14,00 hod


Výše stravného Finanční normativ FN + Režie
  • 3 - 6 let 26,- Kč 26,- Kč 
  • 7 - 10 let 28,- Kč 28,- Kč 
  • 11 - 14 let 30,- Kč 30,- Kč 
  • 15 - 18 let 32,- Kč 32,- Kč 
  • cizí strávníci 32,- Kč 68,- Kč 

Vlastní organizace provozu

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
Strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky školní jídelny, dozorující osoby,
vedoucí kuchařky.
Kázeňské přestupky jsou řešeny ve spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ.
Technické nebo hygienické závady hlásí strávník ředitelce školní jídelny.
Za čistotu jídelních stolů a mimořádný úklid během výdejní doby odpovídá pracovnice školní jídelny.
Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci ředitelce školní jídelny.
Jídelní lístek je sestavován v souladu se zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.
Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do jídelny, uveřejněn na web. stránkách jídelny .


S PROVOZNÍM ŘÁDEM školní jídelny jsou seznamováni všichni strávníci při zahájení nového školního roku, dostávají jej do tříd, je vyvěšen v prostorách školní jídelny.

Veškeré náměty, dotazy a připomínky hlaste ředitelce školní jídelny.


Nepovolaným osobám je vstup do budovy jídelny z bezpečnostních, provozních a hygienických důvodů zakázán.Telefon: 315 761 165, 723 413 251, 602 684 919

E-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz

www.velvary-jidelna.czRadka Vosmíková

Velvary 1.9.2018 ředitelka ŠJ