Provozní řád

P R O V O Z N Í Ř Á D Š K O L N Í J Í D E L N Y

Školní stravování se řídí zákonem 343/2007 Sb.,vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, nařízením ES č.852/2004 o hygieně potravin a vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Jídelna je v provozu od 10,30 hod. do 14 hod.

Výdej jídel : od 10,30 do 11,10 - pro cizí strávníky

od 11,15 do 13,45 - pro žáky , studenty a zaměstnance škol

Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka přes šatnu, kde odloží své věci.

Vstup do jídelny pouze s platným čipem.

Vstup do budovy jídelny a šatna jsou monitorovány bezpečnostními kamerami.

Jídlo je zásadně konzumováno u stolu, z jídelny se nevynáší.

Žáci si v šatně nenechávají peněženky, mobilní telefony a jiné cennosti.

Přihlašování ke stravování - provádí strávník ve školní jídelně odevzdáním přihlášky.

Přípravná třída a první ročníky odevzdáním přihlášky a zakoupením stravovacího čipu

(130.- Kč ) alespoň jeden den předem.

Odhlašování obědů - se provádí v pondělí do 8 hodin , úterý – pátek vždy den předem, přes internetové přihlášení, terminál

v jídelně, telefonicky ( 315 761 165 , 723 413 251), nebo písemně v knize odhlášených obědů ve školní jídelně , po uplynutí

této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle odevzdané závazné přihlášky na začátku školního roku..

V první den nemoci může být oběd žáka odebrán do přinesených nádob (výdej 11,00 -11,30 hod.), ostatní dny pouze v případě,

že nemoc není infekční, není nařízena karanténa, rodiče nečerpají paragraf, nepobírají rodičovský příspěvek. V případě zájmu

odebírat obědy pro žáky, když rodič čerpá paragraf nebo pobírá rodičovský příspěvek musí uhradit plnou cenu oběda 68,- Kč.

Dospělí v době nemoci a dovolené mohou oběd odebrat pouze s doplacením příspěvku z FKSP.

Stravné - výdej obědů je na čipy, které obdrží strávníci za poplatek 130,- Kč v kanceláři školní jídelny, tyto čipy platí po celou dobu školní docházky.Při ztrátě čipu si musí strávník zakoupit nový v kanceláři školní jídelny.

Platba stravného

Platbu stravného je možno provádět prostřednictvím inkasa z účtu, převodem na účet školní jídelny nebo hotově v pokladně školní jídelny .

Platba inkasem z účtu: zaří - červen – vyúčtování dle skutečné konzumace

Platba inkasem je prováděna vždy mezi 10 až 15tým dnem následujícího měsíce.

Platba převodem nebo v hotovosti vždy poslední týden v měsíci na další měsíc nejdéle

do 3. dne v daném měsíci.

Úřední - pokladní hodiny školní jídelny

Pondělí 7,00 – 14,00 hod

Středa 7,00 – 14,00 hod

Výše stravného Finanční normativ FN + Režie

3 - 6 let 30- Kč 30,- Kč

7 - 10 let 32,- Kč 32,- Kč

11 - 14 let 36,- Kč 36,- Kč

15 - 18 let 40,- Kč 40,- Kč

cizí strávníci 40,- Kč 78,- Kč

Vlastní organizace provozu

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny ředitelky školní jídelny, dozorující osoby, vedoucí kuchařky.

Kázeňské přestupky jsou řešeny ve spolupráci s pedagogickým sborem ZŠ. Technické nebo hygienické závady hlásí strávník

ředitelce školní jídelny. Za čistotu jídelních stolů a mimořádný úklid během výdejní doby odpovídá pracovnice školní jídelny.

Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci ředitelce školní jídelny. Jídelní lístek je sestavován v souladu se zásadami

zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do jídelny, uveřejněn na web. stránkách jídelny .

S PROVOZNÍM ŘÁDEM školní jídelny jsou seznamováni všichni strávníci při zahájení nového školního roku, dostávají jej do tříd,

je vyvěšen v prostorách školní jídelny.

Veškeré náměty, dotazy a připomínky hlaste ředitelce školní jídelny.

Nepovolaným osobám je vstup do budovy jídelny z bezpečnostních, provozních a hygienických důvodů zakázán.

Telefon: 315 761 165, 723 413 251, 602 684 919

E-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz

www.velvary-jidelna.cz

Radka Vosmíková

Velvary 1.11.2021 ředitelka ŠJ